Echinoidea distribution details

Kazakhstan  (Nation)  
Moskvin, M. M. & Shimanskaya, N. V. 1981. [Palaeocene Echinocorys (sea urchins) from the territory of USSR]. Byulleten' Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody. Otdel Geologicheskii 56, 127-137.   [details]
Date
action
by
2017-09-11 08:37:40Z
created