Foraminifera source details

Bulynnikova, S. P. (1971). Novyy rod foraminifer Schleiferella Bulynnikova gen. n. iz verkhneyurskikh i neokomskikh otlozheniy zapadno-Sibirskoy ravniny [A new foraminiferal genus Schleiferella Bulynnikova gen. n. from Upper Jurassie and Neocomian deposits of the western Siberian plain], in Referativnyy Sbornik, Novye dannye o mikrofaune i mikroflore zapadno-Sibirskoy ravniny. Vsesoyuznogo Nauchno-lssledovatel'skogo Instituta Ekonomiki Mineral'n Syr'ya (VIEMS), ser. "Regional'naya Geologiya i Metodika Geologicheskogo Kartirovaniya. 4: 13-14.
331580
Bulynnikova, S. P.
1971
Novyy rod foraminifer Schleiferella Bulynnikova gen. n. iz verkhneyurskikh i neokomskikh otlozheniy zapadno-Sibirskoy ravniny [A new foraminiferal genus Schleiferella Bulynnikova gen. n. from Upper Jurassie and Neocomian deposits of the western Siberian plain], in Referativnyy Sbornik, Novye dannye o mikrofaune i mikroflore zapadno-Sibirskoy ravniny.
Vsesoyuznogo Nauchno-lssledovatel'skogo Instituta Ekonomiki Mineral'n Syr'ya (VIEMS), ser. "Regional'naya Geologiya i Metodika Geologicheskogo Kartirovaniya
4: 13-14
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2018-09-22 10:23:02Z
created