Hydrozoa distribution details

South China Sea  (IHO Sea Area)  
Xu Zhen-Zu,Huang Jia-Qi, Lin Mao, Guo Dong-hui, Wang Chun-guang. (2014). The superclass Hydrozoa of the Phylum Cnidaria in China. <em>China Ocean Press, Bejing.</em> vol. 1, pp. 1-456, vol. 2, pp. 495-945.   [details]
Yes
21.983333333333 (21° 59' 0" N)
117.6 (117° 36' 0" E)
125 m
125 m
Date
action
by
2018-03-02 13:24:31Z
created