Hydrozoa source details

Xu Zhen-Zu,Huang Jia-Qi, Lin Mao, Guo Dong-hui, Wang Chun-guang. (2014). The superclass Hydrozoa of the Phylum Cnidaria in China. China Ocean Press, Bejing. vol. 1, pp. 1-456, vol. 2, pp. 495-945.
195409
Xu Zhen-Zu,Huang Jia-Qi, Lin Mao, Guo Dong-hui, Wang Chun-guang
2014
The superclass Hydrozoa of the Phylum Cnidaria in China
China Ocean Press, Bejing
vol. 1, pp. 1-456, vol. 2, pp. 495-945
Publication
China Sea
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2015-01-07 14:40:05Z
created