Copepoda source details

Kurochkin, Y.V., V.V. Avdeev, N.V. Avdeeva, A.A. Bagrov, V.N. Kazachenko, etal. (1979). Systematic Handbook for Examination of Parasites of Marine Fishes. Metodicheskoe Posobie po Parazitologicheskomu Inspektirovaniyu Morskikh Rib. Ministerstvo Ribnogo Khozyaistva SSSR. Tikhookeanskii Nauchno-Issledovatel'skii Institut Ribnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO). Vladivostok. Ministry of Economic Fisheries of the USSR. Institute of Economic Fisheries and Oceanography (TINRO). :84pp. [copeopds :45-47].
98286
Kurochkin, Y.V., V.V. Avdeev, N.V. Avdeeva, A.A. Bagrov, V.N. Kazachenko, etal
1979
Systematic Handbook for Examination of Parasites of Marine Fishes. Metodicheskoe Posobie po Parazitologicheskomu Inspektirovaniyu Morskikh Rib.
Ministerstvo Ribnogo Khozyaistva SSSR. Tikhookeanskii Nauchno-Issledovatel'skii Institut Ribnogo Khozyaistva i Okeanografii (TINRO). Vladivostok. Ministry of Economic Fisheries of the USSR. Institute of Economic Fisheries and Oceanography (TINRO).
:84pp. [copeopds :45-47]
Publication
The World Of Copepods (T. Chad Walter)
Available in Wilson Copepod Library (non-digital)
The World Of Copepods (T. Chad Walter)
Available for editors  PDF available
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2021-06-04 16:16:05Z
changed
2021-06-13 12:12:02Z
changed