Foraminifera source details

Dabagyan, N. V.; Mykita, K. K. (1971). Foraminifery Maastrikhta severo-zapadnoy chasti Skibovoy zony Ukrainskikh Karpat [Maastrichtian Foraminifera of the northwest part of the Skibe Zone of the Ukrainian Carpathians]. Paleontologicheskiy Sbornik, L 'vov. 7(2): 13-18.
331903
Dabagyan, N. V.; Mykita, K. K.
1971
Foraminifery Maastrikhta severo-zapadnoy chasti Skibovoy zony Ukrainskikh Karpat [Maastrichtian Foraminifera of the northwest part of the Skibe Zone of the Ukrainian Carpathians]
Paleontologicheskiy Sbornik, L 'vov
7(2): 13-18
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2018-09-27 09:06:32Z
created