Foraminifera source details

Suleymanov, I. S. (1959). O novom roda i vide foraminifer iz sem. Ammodiscidae [On new foraminiferal genera and species of the family Ammodiscidae]. Dokladari Uzbekiston SSR, Fanlar Akademiyasining Tashkent. 1959(7): 19-20.
331987
Suleymanov, I. S.
1959
O novom roda i vide foraminifer iz sem. Ammodiscidae [On new foraminiferal genera and species of the family Ammodiscidae]
Dokladari Uzbekiston SSR, Fanlar Akademiyasining Tashkent
1959(7): 19-20
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2018-09-29 10:58:23Z
created

Ammovertellina Suleymanov, 1959 (original description)
Ammovertellina prima Suleymanov, 1959 (original description)