Foraminifera source details

Serova, M. Y.; Danilesko, L. A.; Kolyada, A. A.; Petrina, N. M. (1980). Raschlenenie vyerkhnemelovykh i paleogenovykh otlozhenii Koryakskogo Nagor'ya. Izvyestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya. 10: 73-83.
347157
Serova, M. Y.; Danilesko, L. A.; Kolyada, A. A.; Petrina, N. M.
1980
Raschlenenie vyerkhnemelovykh i paleogenovykh otlozhenii Koryakskogo Nagor'ya
Izvyestiya Akademii Nauk SSSR, Seriya Geologicheskaya
10: 73-83
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2019-04-29 08:44:07Z
created