Foraminifera source details

Marfenkova, M. M., (1984), Zonal'naya stratigrafiya i paleobiogeograficheskoe rayonirovanie Kazakhstana v rannem Karbone-osnova dlya krupnomasshtabnogo geologicheskogo kartirovaniya [Zonal stratigraphy and paleobiogeographic subdivision of Kazakhstan in the early Carboniferous- basis for large scale geologic mapping], Khabarlary, Qazaq SSSR, Ghylym Akademiyasynyng, Seriya Geologicheskaya 1984(6): 18-21.
354708
Publication
Date
action
by
2019-08-20 08:39:14Z
created