MSBIAS source details

Sars, G. O. (1872). Diagnoser af nye Annelider fra Christianiaforden, efter Professor M. Sar's efterladte Manuskripter. Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania. 1871: 406-417.
51722
Sars, G. O.
1872
Diagnoser af nye Annelider fra Christianiaforden, efter Professor M. Sar's efterladte Manuskripter.
Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania
1871: 406-417
Publication
World Polychaeta Database (WPolyDb).
No figures. BHL scanned the 18 February 2014, linked to this page the 06 March 2017
[None. Introduction as follows:]
Af de af min Fader i Christianiafjorden, navnlig ved Drøbak, iagttagne talrige Annelideformer vil i sin Tid en fuldstaendig Fortegnelse tilligemed udførlige Beskrivelser af de nye og mindre bekjendte Arter blive givet i Nyt Magazin for Naturvidenskaberne som Fortsaettelse af hans „Bidrag til Kundskab om Christiania-fjordens Fauna". Da der imidlertid vel vil gaa nogen Tid hen, inden denne Afhandling kan udkomme in extenso, har jeg troet her foreløbigt at burde meddele Diagnoser af de allerede af min Fader characteriserede nye Former. Diagnoserne ere gjengivne saa vidt muligt ordret efter min Faders efterladte Manuskripter, kun med de Smaaforandringer, som maatte foretages, fordi de endnu ikke vare forberedte til Publication.
Norway
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2013-01-18 04:47:33Z
changed
2017-03-06 13:17:11Z
changed
2017-04-24 17:36:21Z
changed
2019-07-30 21:23:41Z
changed