About | Search taxa | Taxon tree | Search literature | Specimens | Distribution | Checklist | Stats | Log in

Polychaeta source details

Uschakov, P. V. (1952). Batipelagicheskie i glubokovrduye formy mnogoshchetinkrvykh chervei (Polychaeta) iz Rariteamchatskykh vod Tikhogo Okeana [Bathypelagic and benthic forms of Polychaeta in far Eastern Seas]. Issledovaniya dal'nevostochnykh Morei SSSR. 3: 103-112.
52016
Uschakov, P. V.
1952
Batipelagicheskie i glubokovrduye formy mnogoshchetinkrvykh chervei (Polychaeta) iz Rariteamchatskykh vod Tikhogo Okeana [Bathypelagic and benthic forms of Polychaeta in far Eastern Seas]
Issledovaniya dal'nevostochnykh Morei SSSR
3: 103-112
Publication
Kristian Fauchald's Polychaeta DB
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2017-07-21 02:21:32Z
changed