WoRMS source details

Uschakov, P.V. (1955). Mnogoshchetinkovye chervi dal'nevostochnykh morei SSSR. [The Polychaeta from the Far-Eastern Seas of the USSR]. Akademiya Nauk Soyuza Sovetskikh Sotsialisticheskikh Republik. 56: 1-445.
194416
Uschakov, P.V.
1955
Mnogoshchetinkovye chervi dal'nevostochnykh morei SSSR. [The Polychaeta from the Far-Eastern Seas of the USSR]
Akademiya Nauk Soyuza Sovetskikh Sotsialisticheskikh Republik
56: 1-445
Publication
World Polychaeta Database (WPolyDb), A translation was published in 1965 (q.v.)
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2014-11-08 19:47:38Z
created
2016-07-07 23:19:34Z
changed