WoRMS source details

Golikov, A. N.; Skarlato, O. A. (1985). Rakovinnye bryukhonogie i dvustvortchatye mollyuski shelfa juzhnogo Sakhalina i ikh ekologija. Biotzenozy i Fauna Shelfa Juzhnogo Sakhalina. Issledovanija Fauny Morej. 30(38): 368-487. [In Russian].
135993
Golikov, A. N.; Skarlato, O. A.
1985
Rakovinnye bryukhonogie i dvustvortchatye mollyuski shelfa juzhnogo Sakhalina i ikh ekologija
Biotzenozy i Fauna Shelfa Juzhnogo Sakhalina. Issledovanija Fauny Morej
30(38): 368-487. [In Russian]
Publication
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2019-05-30 08:47:59Z
changed