WoRMS source details

Kinberg, Johan Gustaf Hjalmar. (1867). Om regeneration af hufvudet och de främre segmenterna hos en Annulat. Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, Stockholm. 24(2): 53-57.
60376
Kinberg, Johan Gustaf Hjalmar
1867
Om regeneration af hufvudet och de främre segmenterna hos en Annulat.
Öfversigt af Kongliga Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar, Stockholm
24(2): 53-57
Publication
World Polychaeta Database (WPolyDb)
[None. Introduction starts as follows:]
Ibland Annulaterna förekormma icke sällan, isynnerhet inom vissa familjer, individer, som af en eller annan orsak förlorat en större eller mindre del af kroppens bakre segmenter. I sådant fall utväxa ifrån djurets sista i behåll varande segment nya segmenter, som till bildning och proportioner motsvara de förlorade; men de igenkännas då derpå, att de äro mindre än de, som gått förlorade, och äfven hafva en ljusare färg.
Högst sällan träffar man deremot individer, som förlorat kroppens framdel med hufvudet och fått dessa delar regenerade. Hos daggmaskarna kunna under lyckliga omständigheter främre delen eller hufvudet och de närmaste segmenterna återväxa. Quatrefages omnämner uti sitt nyligen utgifna stora arbete om Annulaterna, att han antager, det en reproduktion af samma delar hos de annulater, som lefva i hafvet, äfven kan ega rum, men att han sjelf icke funnit något sådant fall vid de undersökningar, han verkställt vid Frankrikes kuster. Han har amputerat framdelen af sådana djur, för att erhålla visshet i detta hänseende; men de anställda försöken hafva misslyckats. Emellertid omnämner samme författare, att han uti museet i Paris funnit en individ, hvilken visar icke endast, att en sådan regeneration är möjlig, utan äfven att ett ganska betydligt antal segmenter af framkroppen kan återväxa. Han nämner dock icke hvilken art eller familj denna individ tillhörde och beskrifver den icke heller.
Caribbean region
Tropical Atlantic Ocean
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2019-09-07 11:08:21Z
changed

 Diagnosis

Original diagnosis by Kinberg (1867: 55): "Corpus longum, depressum, segmentis rectangulis. Lobus cephalicus ... [details]

 Etymology

Not stated by the author, probably derived from the Classical Greek and Roman history and mythology, as usual in ... [details]