WoRMS source request

You have requested access to download the full text of the source (SourceID: 412105):
Ngọc N., Cử N.H. & Bạt D. (2006). Hóa thạch trùng lỗ (Foraminifera) Kainozoithềm lục địa và các vùng lân cận ở Việt Nam. 1-390.