WoRMS source request

You have requested access to download the full text of the source (SourceID: 77679):
Birstein, Yu.A., Vinogradova L.G., Kondakova I.I., Kun M.C., Astahovoy T.V., Romanovoy I.I. (1968). Atlas Besposvonochnykh Kaspiiskogo Morya. [Atlas of Invertebrates of the Caspian Sea.]. Izd. Pishchev. Prom., Moscow. 416 pp.