CaRMS Logo
Introduction | Search taxa | Taxon tree | Taxon match | Checklist | Literature | Stats | Photogallery | OBIS Vocab | Log in

CaRMS source details

Malmgren, Anders Johan. (1865). Nordiska Hafs-Annulater. [part one of three]. Öfversigt af Königlich Vetenskapsakademiens förhandlingar, Stockholm. 22(1): 51-110, plates VIII-XV.
50926
Malmgren, Anders Johan
1865
Nordiska Hafs-Annulater. [part one of three]
Öfversigt af Königlich Vetenskapsakademiens förhandlingar, Stockholm
22(1): 51-110, plates VIII-XV
Publication
World Polychaeta Database (WPolyDb). This is the first part of a three part work
[Introduction as follows:]
Dessa bidrag till nordiska Hafs-Annulaters kännedom innehålla några resultater i systematiskt och geografiskt afseende af de studier, jag haft tillfälle att egna åt de rika samlingar af Annulater från Spetsbergen, Grönland, Island och skilda trakter af Skandinavien, som förvaras i härvarande Riksmuseum. — Den spetsbergska samlingen, som jemte den skandinaviska är rikast både på arter och individer, är sammanbragt af S. Lovén 1837, O. Torell 1858, Goës, Smitt, och mig under den Torellska expeditionen 1861, samt af mig under den Nordenskiöldska expeditionen 1864. Lovén och Torell undersökte vestra kusten af Spetsbergen, Goës och Smitt delar af den norra och vestra från Treurenberg-bay till Isfjorden, och jag några trakter vid den norra kusten och vid Hinlopen-strait 1861, samt 1864 vid syd-vestkusten och vid Storfjorden. En betydlig samling från Nord-Grönland är 1859 hemtad af O. Torell, och Kapten Amondsen har från Syd- och Nord-Grönland anskaffat vackra bidrag. Från Island förvaras i Riksmuseum en innehållsrik samling, äfvenledes gjord af O. Torell under hans resa dit 1857. Största delen af den skandinaviska samlingen utgöres af de rika insamlingar Prof. S. Lovén gjort i skilda trakter af Bohuslän, i Christianiafjorden vid Dröbak, samt i Öst- och Vest-Finmarken. Till denna hafva bidrag under de sednare åren tillkommit från Vest-Finmarken af Goës, Smitt och mig, från Bohuslän af Goës, Smitt, Widegren och mig, samt från Östersjön af Widegren, Smitt och Lindström. Från södra och mellersta Norge äro tyvärr högst få arter representerade i denna annars så utmärkta samling.
De aldra flesta af teckningarne till taflorna äro utförda under min uppsigt. Men Prof Lovén har dessutom till mitt begagnande godhetsfullt upplåtit några af honom sjelf gjorda teckningar jemte en mängd andra sådana, utförda under Prof. Kinbergs ledning, af hvilka jag äfven här användt några.
Arctic Basin in general
Cold North Atlantic and Arctic together
Europe
Norway
Systematics, Taxonomy
RIS (EndNote, Reference Manager, ProCite, RefWorks)
BibTex (BibDesk, LaTeX)
Date
action
by
2013-01-12 18:30:12Z
created
db_admin
2013-09-30 01:16:26Z
changed
2015-08-06 06:59:19Z
changed
2018-10-15 06:04:12Z
changed
2019-09-01 22:24:09Z
changed
2019-09-11 19:30:18Z
changed

Enipo Malmgren, 1865 (original description)
Eteone Savigny, 1822 (additional source)
Eteone flava (Fabricius, 1780) (additional source)
Eteone pusilla Örsted, 1843 (additional source)
Eteone spetsbergensis Malmgren, 1865 (original description)
Eucranta Malmgren, 1865 (original description)
Eucranta villosa Malmgren, 1865 (original description)
Eulalia Savigny, 1822 (additional source)
Eulalia bilineata (Johnston, 1840) (new combination reference)
Eulalia viridis (Linnaeus, 1767) (additional source)
Eumida Malmgren, 1865 (original description)
Eumida sanguinea (Örsted, 1843) (new combination reference)
Eunoe Malmgren, 1865 (original description)
Eunoe nodosa (M. Sars, 1861) (new combination reference)
Eunoe oerstedi Malmgren, 1865 (original description)
Harmothoe imbricata (Linnaeus, 1767) (additional source)
Lagisca Malmgren, 1865 (original description)
Melaenis Malmgren, 1865 (original description)
Melaenis loveni Malmgren, 1865 (original description)
Mysta Malmgren, 1865 (original description)
Mysta barbata Malmgren, 1865 (original description)
Nemidia Malmgren, 1865 accepted as Enipo Malmgren, 1865 (original description)
Nemidia torelli Malmgren, 1865 accepted as Enipo torelli (Malmgren, 1865) (original description)
Pholoe minuta (Fabricius, 1780) (additional source)
Phyllodoce Lamarck, 1818 (additional source)
Phyllodoce citrina Malmgren, 1865 (original description)
Phyllodoce groenlandica Örsted, 1842 (additional source)
Sthenelais boa (Johnston, 1833) (status source)
 Depth range

According to kato & Pleijel (2003: 385) the type material was collected at 20-30 fathoms (36.6-54.9 m).  [details]

 Diagnosis

Original diagnosis by Malmgren (1865: 100-101): "Corpus lineare antice posticeque paullum attenuatum, subdepressum. ... [details]

 Distribution

Arctic Ocean: Spitsbergen.  [details]

 Editor's comment

Usages as Eumida macroceros (Malmgren) are incorrect. Apparently listed in Hayward & Ryland (1990) as Eumida ... [details]

 Editor's comment

Eunoe oerstedi appears to be of doubtful validity as it is presented as an unnecessary new name for Polynoe scabra ... [details]

 Etymology

Not stated. The species is probably named in honour of Peter Fredrik Wahlberg (b. Gothenburg, Sweden, 19 June 1800 ... [details]

 Etymology

Unstated, and unknown, but possibly (speculation), as Mida was a minor goddess (of oaths), then Eumida was ... [details]

 Etymology

Not stated, but almost certainly after Eunoë, a nymph, a daughter of the river god Sangarius in Greek mythology. ... [details]

 Etymology

Not stated, uncertain. Maybe from the Latin word mysta or mystes, derived from the Greek and meaning in ancient and ... [details]

 Grammatical gender

Feminine. Created as a recombination for Eulalia sanguinea Orsted, thus genus intended as feminine, as is Eulalia ... [details]

 Grammatical gender

Feminine as Eunoë is a nymph, a feminine mythological person [details]

 Habitat

Not stated.  [details]

 Nomenclature

Type species undesignated between Laenilla glabra and Laenilla alba. Hartman 1959 Catalogue assigns L. glabra to ... [details]

 Spelling

The original spelling at the time is as Eunoë, with diaeresis. How it got modified to Eunoa is not yet known. [details]

 Type locality

Arctic Ocean, Norway, Svalbard Archipelago, Spitsbergen, Treurenberg Bay (= Sorgfjorden) (79º56'N, 16º50'E), ... [details]

 Type locality

Malmgren appears to give a collection area in the Skaggerak off the Swedish West coast from Bahusia (see Bohuslän) ... [details]

 Type locality

Bohuslän also known as Bahusia, western Swedish coast [details]

 Type species

The Eunoë type species is Polynoe nodosa. The first species Malmgren includes under Eunoë is E. oerstedi, ... [details]

Website and databases developed and hosted by VLIZ · Page generated 2024-02-24 GMT · contact: